Program for oppstartsdagene

Innhold

Fredag 11. august

Kl. 08.15 - 15.30

Velkommen til kommunalområde Oppvekst v/ fagsjef Tord Auensen
Presentasjon av organisasjonen og hjelpetjenestene

Velkommen som ansatt i Skien kommune
Digital presentasjon av Skien kommune som organisasjon og arbeidsgiver.

Tema: Pedagogisk analyse v/ leder av PP-tjenesten Kim Aas
Pedagogisk analyse er en analyse- og tiltaksmodell som grunnskolene i Skien bruker i vanskelige og vedvarende situasjoner rundt elever. 

Mandag 14. august

Kl. 08.30 - 15.30

Tema: Digitale plattformer og verktøy i Skiensskolen v/ oppvekstfaglig rådgiver Yngvar Næss Høie
Skien grunnskole bruker et utvalg digitale verktøy og plattformer . Denne økta blir det er gjennomgang av hvilke plattformer som forventes at du som lærer bruker i din undervisning og i elevforvaltningen.

Tema: Kompetanseutvikling v/ fagsjef Simen Aas Løwer

Tema: Veilederordningen v/ fagsjef Simen Aas Løwer

Tema: Temaplan for kommunalområdet Oppvekst v/kommunalsjef Robert Rognli

 

Tema: I møte med elever og foresatte i utfordrende situasjoner v/ rektor Magne Larsen Frigaard

Alle arbeidstakere har krav etter arbeidsmiljøloven på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det er et arbeidsgiveransvar å ivareta oppnåelse av dette. Ingen skal utsettes for vold eller trusler på jobb, hverken fra barn eller voksne. Innføring i forhold til «Skiensstandarden»  i forebygging av vold og trusler og ha grunnleggende kompetanse når situasjoner først oppstår.

Tema: God start i klasserommet v/ fagsjef Simen Aas Løwer
Når elevene starter om høsten, særlig i nye klasser, vil det være en form for sosialt vakuum i rommet. Vakuumet blir raskt fylt og blir til det en kan kalle elevkollektivet, som består av relasjoner, rutiner og normer. Dette vil komme på godt eller vondt – og ganske raskt. De voksnes klasseledelse kan således være avgjørende for en god start.

Tema: Trygt og godt skolemiljø v/ juridisk rådgiver Anna Gjerdrum Foshaug og fagsjef Simen Aas Løwer
I følge Opplæringslovens §9a skal skolen utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Når elever opplever mobbing og mistrivsel plikter skolen å følge med, gripe inn, varsle, sette inn tiltak og dokumentere.

 

Det serveres lunsj begge dager.

Til toppen