Barnevernets oppgaver

Innhold

Barnevernet skal sikre barn og unge nødvendig hjelp og omsorg, når de lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Kommunen skal følge nøye med i de forhold barn lever under, og har ansvar for å finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer. Barneverntjenesten har spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, atferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig som mulig, og å sette inn tiltak slik at det ikke skapes varige skader hos barna. Det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Det skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og sammenhengende omsorg.

Barnevernets oppgaver og arbeidsmåter er regulert av Barnevernloven . Denne loven omhandler opplysningsplikten til barnevernet, barnevernets oppgaver og plikter, hjelpetilbud fra barnevernet osv. Den regulerer de særlige situasjonene der det er grunn til å tro at foreldrene ikke i tilstrekkelig grad greier å ta seg av et barn.

Det generelle forholdet mellom foreldre og barn blir regulert gjennom Barneloven . Denne omhandler foreldres ansvar og plikter, barns rettigheter, rett til samvær med foreldre som ikke lever sammen osv.

Til toppen