Tømmerhogst ved Vinddalen og Skien fritidspark

Innhold

Skien kommune skal gjennomføre foryngelseshogst i skogen ved Vinddalen og Skien fritidspark.

Det vil være skogsdrift på tre områder. Arbeidet starter i august, og vil vare utover høsten. 

Hvorfor må trærne hogges?

Skogen i området har de siste årene fått svekket helsetilstand, spesielt som følge av tørkeskader, og en del trær dør og faller til bakken. Det er mange som bruker skogen i området, og hogsten handler også om sikkerhetshensyn. Skogen er dominert av gran som har stått tett, har lik alder og stor høyde, noe som betyr at trærne blir veldig ustabile og utsatt for vindfall om enkelttrær blir gjensatt etter hogst. Derfor må de aller fleste trærne i slike områder tas ut. Den gamle klatreparken lå i hogstområdet nærmest idrettsparken. Skogen der er svært preget av dette, og det er stort behov for å rydde opp i området. Stabile lauvtrær blir spart siden disse i større grad tåler å stå igjen alene. 

Foryngelseshogst handler både om å ivareta skogressursene og om å fornye skogen. Etter at den gamle skogen tas ut, vil det plantes og legges til rette for nye tregenerasjoner. Det er registrert flere kulturminner i området, og i aktuelle hogstområder vil skogsdriften ta hensyn og tilpasses kulturminnene etter føringer fra kulturminneforvaltningen i Telemark fylkeskommune.

Informerer de som bruker området

Skogen rundt Skien fritidspark er mye brukt til friluftsliv og aktiviteter, og ulike brukergrupper vil få mer informasjon før hogsten starter. I samarbeid med Skien fritidspark har kommunen allerede vært i kontakt med flere av brukergruppene om hogstplanene. I tillegg vil det henges opp informasjon i området når arbeidet starter i august. På Skien kommunes nettsider vil det også være oppdatert informasjon mens arbeidet pågår.

Tre hogstområder

De tre hogstområdene er vist i kartet:

  • Hogstområde 1 - avgrenset av skogsbilvei/hesteløype i vest, og lysløype/skogsbilveg i øst. Spesielle hensyn: kulturminner, lysløype, stier og hesteløype.
  • Hogstområde 2 - avgrenset av Voldsvegen i nord, og strekker seg sør-østover på begge sider av skogsbilvei/hesteløype/lysløype. Spesielle hensyn: kulturminner, lysløype, sti/sykkelløype, hesteløype, grenser til naturtype med miljøverdier.
  • Hogstområde 3 - avgrenset av lysløype/turløype i sør, skogsbilvei/hesteløype i vest og kraftlinje i øst. Spesielle hensyn: lysløype/turløype/sti, frisbee-golf baner, hesteløype. Den gamle klatreparken lå i dette området.
Kart som viser de tre hogstområdene

Fakta om området

Skogområdet mellom Skien fritidspark og Trommedalsvegen/Geiteryggen er på ca. 1250 dekar, og består av rundt 1000 dekar produktiv skogsmark. Av dette er ca. 140 dekar registrert og kartfestet som naturtype, hvor det er registrert miljøverdier og lagt begrensninger på å hugge trær. Det har vært aktiv skjøtsel og drift av skogen, noe som gjør at det jevnlig kan høstes fra skogproduksjonen. Skogen vokser såpass bra at man i gjennomsnitt kan ta ut rundt 750m3 tømmer årlig fra området, noe som tilsvarer tømmer til å bygge ca. 20 bolighus. Samtidig må man ta nødvendige hensyn til registrerte miljøverdier og biologisk mangfold.

Gjennom fotosyntesen binder og lagrer trær mye CO2 på en naturlig måte. Det er svært viktig og positivt for klimaet. Skogen er en fornybar ressurs som gir oss råstoff vi kan bruke til mange ulike formål. Les om kretsløpet som er avgjørende for klimaet. 

Skien kommunes skogarealer er sertifisert gjennom Norsk PEFC Skogstandard, og må forvaltes på en bærekraftig måte i tråd med gjeldende regelverk. Les mer om skogstandarden.

Rester Fra Gammel Klatrepark 1 W1920
Skogen hvor det var klatrepark, er ett av områdene hvor det er behov for hogge trær.
Til toppen