Gjør grep for mer bærekraftige tjenester

Innhold

Tirsdag 7. mai ble det invitert til åpent møte om resultatene etter samarbeidet med Agenda Kaupang.

Rune Holbæk Fra Agenda Kaupang W1920

Se opptak av det åpne møtet.

Skien står overfor betydelige utfordringer de neste årene. Kommunens arbeid med å utvikle tjenestetilbudet for å møte disse utfordringene, er hovedformålet med Agenda Kaupang-samarbeidet.  

- Vi vil være åpne om grunnlaget for beslutningene vi som kommune må ta fremover, om de utfordringene vi står i og som vi håper innbyggerne vil være med å møte sammen med oss. Vi tror det er potensial for å tenke nytt, både i kommunen, politikken og befolkningen, sier kommunalsjef Helse og velferd, Ellen Sofie Øvrum. 

Må prioritere ressursene smartere 

Agenda Kaupang ser tydelige mønstre i mange kommuner, deriblant Skien. Strammere økonomiske rammer, mangel på helsepersonell og den demografiske og medisinske utviklingen krever endring. Både i tildeling, utforming og nivå av tjenester. 

Analysene viser at Skien kommune ikke prioriterer økonomisk tilstrekkelig den tidlige innsatsen. Kommunen har i lang tid gitt dyrere tjenester til færre innbyggere enn sammenliknbare kommuner, og gitt tjenester for langt oppe i innsatstrappa (se informasjon om innsatstrapp lenger ned i saken).  

Ellen Sofie Øvrum
Ellen Sofie Øvrum, kommunalsjef Helse og Velferd presenterte de ti viktigste grepene kommunen skal ta tak i fremover.

10 viktige grep 

Kommunalsjef Helse og velferd, Ellen Sofie Øvrum, presenterte de 10 viktigste grepene kommunen skal gjøre fremover: 

  1. Ta i bruk innsatstrappa som strategisk verktøy
  2. Dreie ressursene mot tidlig innsats og forebygging, der pårørende og frivilligheten er en viktig ressurs  
  3. Redusere antall tjenester og tjenestenivået ved bruk av ressurskalkulator
  4. Gi råd og veiledning tidligere, før vedtak om tjenesteyting og hjelp
  5. Tilgjengeliggjøre selvhjelpsmateriale og oppdatert informasjon slik at innbyggere kan gjøre grep selv
  6. Satse på gruppetilbud rettet mot de mest vanlige utfordringene innbyggerne har  
  7. Omorganisere kommunalområdet Helse og velferd
  8. Styrke innsatsen på opplæring og kompetanseutvikling
  9. Målrette ressursbruken og tettere oppfølging av nøkkelindikatorer
  10. Utrede alternative bemannede boformer. 

Et viktig spørsmål å stille seg nå, er “hva kan jeg som innbygger gjør selv, og hva kan kommunen hjelpe meg med?” Dette vil vi kommunisere mer om fremover på nettsidene og i annen innbyggerdialog.

I møte i Utvalg for helse og velferd 29. mai, presenteres flere prosjekter om hva kommunen skal gjøre fremover. 

Om samarbeidet med Agenda Kaupang 

Høsten 2023 inngikk Helse og velferd et samarbeid med konsulentfirmaet Agenda Kaupang med sikte på å levere et strukturert, bærekraftig rammeverk for hva kommunen må gjøre framover for at alle innbyggere som trenger hjelp, får riktig hjelp til riktig tid, til tross for færre hender i helsetjenestene.  

Skien kommune ba også om en analyse av tjenester i kommunalområdet Helse og Velferd med vekt på fremtidig organisering, økonomi og kvalitet. Analysegrunnlaget skal brukes til å planlegge strategien for kommunalområdet slik at organisering blir optimal sett opp mot kompetansebehov og økonomi.  

Rapporten dokumenterer et første steg på veien, og har som formål å peke på innsatsfaktorer og muligheter for hvordan Skien i praksis kan møte veksten enda smartere i økonomiplanperioden 2024-2027. 

Innsatstrapp 

Agenda Kaupang har allerede utviklet den såkalte innsatstrappa i 40 kommuner. Kort fortalt er innsatstrappa en modell som viser grad av inngripen i innbyggernes liv. Jo høyere opp i trappa, jo større kommunal inngripen. Målet er å dreie ressursene mot mer egenmestring og forebyggende tiltak, og å møte innbyggernes behov på lavest mulig trinn. Ikke bare er det økonomisk besparende, men det kan også bidra til økt livskvalitet for mange av kommunens innbyggere.  

Vi kommer til å informere mer om utviklingsarbeidet og innsatstrappa fremover på våre nettsider og i sosiale medier. 

Rune Holbæk fra Agenda Kaupang
Rune Holbæk fra Agenda Kaupang presenterte analysen.
Til toppen