Turvei tettere på Hjellevannet

Innhold

Turveien rundt Hjellevannet er en av Skiens mest populære. Nå er den nye forbindelsen mellom Strandgata og Oscars gate ferdig, og turveiforbindelse på Bakken og Hjellevannet rundt oppgradert.

Frem til nå har turveien fra Bakkestranda endt som en blindvei ved Strandgata. I slutten av mars i år begynte arbeidet med å etablere den nye traséen.
Nå er det blitt en tydeligere sammenheng fra Bakkestranda og rundt Fartangen.

Skien kommune eier grunnen, men arealet var uframkommelig for allmennheten. Turveien har vært regulert som offentlig gang- og sykkelveg siden 1980-tallet. Det ble bestemt gjennom en politisk sak at turveien skulle realiseres.

En del av Hjellevannet rundt

Turveimulighetene på Bakken kommer med dette tettere på elva. I tillegg har turveiforbindelsen bidratt til bedre forhold for gående og syklende som ønsker å bruke Bakkestranda.

Den nye forbindelsen på 140 meter er 2,5 meter bred med asfalt og belysning. Prosjektet er finansiert med statlige belønningsmidler gjennom Bypakke Grenland og investeringsmidler i Skien kommune.

Hensyn til naboer

- Naboene har hatt dette området for seg selv i lang tid. Det var derfor en stor endring for dem at det kom en turvei med folk så tett på, sier Tor Arne Stølan prosjektleder i Skien kommune.
- De ønsket ikke innsyn, og ville ha tette gjerder med en viss høyde. Vi har funnet fram til en løsning i samarbeid med de som bor aller tettest på, sier han.

I tillegg til den asfalterte gang- og sykkelveien, belysning og gjerder, er det etter ønsker fra berørte naboer også bygget en natursteinsmur og plantet en hekk. Gang- og sykkelskilt kommer på plass 13. juni. Totalt har prosjektet kostet ca. 1,7 millioner kroner.

Personer går på den nye turveien på Bakkestranda.
Flere har allerede tatt i bruk den nye turveien. Foto: Dag Jenssen.
Dronefoto av Bakken som viser hvor den nye turveien går.
Den nye turveien går mellom Strandgata og Oscars gate. Foto: Dag Jenssen.
Til toppen