Skien kommunes økonomiske resultat 2023

Innhold

Skien kommune gikk inn i 2023 med et svært stramt budsjett.

Vi budsjetterte med å bruke 12 millioner kroner av oppsparte midler fra disposisjonsfond og et negativt netto driftsresultat. Målet vårt er å ha et årlig driftsresultat på 1,7 prosent.

Resultatet for 2023 viser at vi har et netto driftsresultat på 2,6 prosent og avsetning til disposisjonsfond på 130 millioner kroner. Det positive resultatet skyldes økt skatteinngang på slutten av året og et ekstraordinært utbytte fra Skagerak Energi AS. Begge disse er engangsinntekter i 2023. Skien kommune er fornøyd med å ha et driftsresultat som er over måltallet, men det er store ubalanser i driften som gjør at uten de ekstra utbytteinntektene ville vi hatt et negativt resultat i 2023.

Ubalansen i driften har økt siden andre tertialrapportering. De største utfordringene er innenfor Helse og velferd, og det er også her de største omstillingsprosessene er satt i gang for å tilpasse driften til kommunens inntektsnivå. Rekruttering er et nøkkelord. Vi ser at det er mangel på kvalifisert personell og dermed store vikarutgifter som utgjør mye av merforbruket. Det er også en krevende situasjon innenfor Oppvekst, og NAV merker press i form av økning i sosiale stønader. I Byutvikling, drift og kultur (BDK) har det vært en rekke strømsparingstiltak og lavere energipriser, noe som gir en positiv effekt for kommunen.

Skien kommune og svært mange andre lavinntektskommuner, er inne i en tid der utgiftene øker mer enn inntektene. Derfor har vi et stort fokus på omstilling, og dette må fortsette med uforminsket kraft for å ha en bærekraftig økonomi over tid. Kommunedirektøren kommer tilbake med mer analyser når saken legges frem til politisk behandling.

Til toppen