Rus og livsmestring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Enheten er inndelt i tre team med høy tverrfaglig kompetanse: Rusteam, mestringsteam og lavterskel helsetjenester, inklusiv utleveringspost for substitusjonsbehandling (LAR).

Personalet i arbeidstiltakene Opp&Jobb og Miljøpatruljen,  Hermans Hus, Moflatakjelleren og ettervernsboligen Rusfritt hus, er også tilknyttet enheten.

Samtlige tilbud er gratis og frivillige. Oppfølging avsluttes når det er vurdert at behovet for tjenesten ikke lenger er tilstede eller ved at klienten selv avslutter tjenesten.

Taushetsplikt, utarbeidelse av individuell plan og brukerstyrt samarbeidsavtale, kartlegging av tjenestebehov og bistand til å søke andre tjenester, er felles for all individuell oppfølging, samt utstrakt samarbeid med det øvrige hjelpeapparatet og opprettelse og koordinering av ansvarsgruppe ved behov.

Rusteam

Hovedmål og kjerneoppgaver

Ruskonsulentene bistår mennesker med rusproblematikk. Hovedmål er å motivere og veilede til økt ruskontroll eller rusfrihet.

Ruskonsulentene jobber med rehabilitering etter klientens målsettinger og behov. Oppfølgingen er målrettet og prosessorientert.

Kjerneoppgaver:

 • Oppfølging før, under og etter behandling
 • Kartlegging
 • Motivering, veiledning og informasjon
 • Henvisning til behandling
 • Rusmestringskurs
 • Tvangstiltak, jmf. Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2 til 10-3. 

Søk om oppfølging fra ruskonsulent (pdf)

Søknad om tjenesten sendes direkte til enheten.

Mestringsteam

Nettsiden er under utarbeidelse

 

Lavterskel rus helse

Kjerneoppgaver:

 • Oppfølging i bolig
 • Veiledning i hverdagsøkonomi
 • Motivasjons- og endringsarbeid
 • Kriseforebygging, tidlig intervensjon og skadereduksjon
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten/fastleger

Lavterskel helsetilbud

LAV er et lavterskel helsetilbud til rusavhengige og er en «drop in»- tjeneste.

Psykiatrisk sykepleier er tilgjengelig alle dager.

Urinprøver utføres mandag og torsdag kl 08.30-11.00 / 12.30-14.00.

Enheten har utleveringspost for medikamentell substitusjonsbehandling for opiatavhengige (LAR) på oppdrag fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter som skal reise utenlands, kan her motta dokumentasjon på behandling.

Seksjon for rus og psykiatri (SRP), Sykehuset Telemark, er ansvarlig for medisinering og utleveringsordning. LAR-konsulenter fra SRP er tilgjengelige i våre lokaler tirsdager og torsdager for «drop in»-samtaler.

Hovedmål er å sikre et helsetilbud til mennesker som ikke klarer å ta i bruk ordinære helsetjenester, forebygge smitte og redusere skade- og overdosetilfeller.

Kjerneoppgaver i tjenesten:

 • Post for medisinutlevering (LAR)
 • Individuelle helsesamtaler
 • Henvisning til behandling
 • Øreakupunktur mot f.eks. abstinenser og søvnproblemer
 • CRP, graviditetstesting og urinprøver
 • Sprøyteutdeling som et skadereduserende tiltak
 • Sårstell
 • Vaksinasjonstilbud
 • Henvisning til tannbehandling

Klageadgang

Hvis du er misfornøyd med et vedtak du har mottatt fra Tjenestekontoret, kan du klage på dette innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket.

Uavhengig av vedtak, har du rett til å klage dersom du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient/bruker, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på fra kommunen. Pårørende kan også ha klagerett.

Skal du klage, må du sende skriftlig klage til den du klager på, det vil si den enheten i helse- eller omsorgstjenesten som har ansvaret for beslutningen du klager på.

Enheten du klager på skal få mulighet til å vurdere klagen din og endre sin opprinnelige avgjørelse. Fastholder de beslutningen, blir klagen oversendt til Fylkesmannen eller en kommunal klagenemd for endelig avgjørelse. 

Mer om retten til å klage på helsenorge.no             

Postadresse til Tjenestekontoret: Skien kommune, postboks 27, 3701 Skien. Tlf.: 35 58 18 70

Lovgrunnlag og forskrift

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.
Lov om pasient- og brukerrettigheter
Lov om helsepersonell mv.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Tjenester

Beskrivelser av interne og eksterne tjenestetilbud for mennesker over 18 år med rusproblematikk og/eller psykiske helseutfordringer i Skien kommune.

Rusfritt Hus

Rusfritt Hus er en ettervernsbolig med plass til fire til seks beboere som har behov for trygge rammer i en overgangsperiode i møte med en ubeskyttet hverdag. Gjennomført behandling er en fordel, og det er en forutsetning at den som søker er rus- og medikamentfri.

Botiden i Rusfritt Hus vil variere etter den enkelte beboers behov.

Rusfritt Hus tilbyr:

 • Fellesskap
 • Tett oppfølging
 • Optimale muligheter
 • Optimal tilrettelegging
 • Nettverksbygging
 • Arbeid/skole
 • Fritidsaktiviteter

Å bo i Rusfritt Hus er

 • Tøft
 • Forpliktende
 • Fristende
 • Og bare for de som virkelig vil

Egenskrevet søknad med mål og begrunnelse leveres til rusteamet.

Kontaktpersoner

Chris Boland, mob: 991 58 345, e-post: chris.boland@skien.kommune.no
Hege Høydalen, mob: 406 20 997, e-post: hege.hoydalen@skien.kommune.no

Kommunal bolig

Skien kommune leier ut bolig til vanskeligstilte innbyggere over 18 år som av ulike årsaker ikke kan skaffe seg bolig i det ordinære markedet. Barnefamilier prioriteres.

Søker må ha vært folkeregistrert i kommunen i ett år. Leiekontrakten er tidsavgrenset med varighet i inntil 3 år. Er behovet for kommunal bolig fortsatt tilstede, skal det søkes skriftlig om ny kontrakt. Takker søker nei til et boligtilbud, skal det leveres ny søknad.

Brudd på kontrakt og ordensforstyrrelser i bomiljø kan medføre utkastelse. Vedkommende kan da søke på ny. Søkere som skylder kommunen husleie og som ikke følger en nedbetalingsavtale, kan få sin søknad avslått.

Akutt bostedsløse henvises til NAV.

Servicesenteret hjelper gjerne med søknaden.

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Natthjemmet og hybelhuset – Skien diakonale senter

Skien diakonale senter tilbyr hybler og overnatting til aktive rusavhengige over 18 år.

Hybelhuset har 12 hybler og interesserte kan henvende seg til senteret.

Beboerne tilbys personlig oppfølging, veiledning og bo-trening, praktisk bistand i forbindelse med f.eks. handling og flytting, samt bistand og støtte i samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet. Hyblene fungerer som midlertidige og varige boliger. Det arrangeres husmøter der beboerne deltar i å sette rammer for fellesskapet. Etablering i ordinær bolig er et mål.

Natthjemmet er åpent alle netter hele året fra kl. 22.00-09.00 og har 8 sengeplasser. Innslipp er frem til kl. 24.00. I tidsrommet 09.00-11.00 mandag-fredag kan brukerne oppholde seg på dagsenteret. Det gis tilbud om kveldsmat og frokost, og mulighet for dusj og klesvask. Tilbudet er gratis.

For mer informasjon, se senterets Facebook-side.

Nødbolig – NAV

Ta kontakt med det lokale NAV-kontoret dersom du er i en nødsituasjon uten et sted å bo. Nav skal finne et midlertidig botilbud til deg dersom du ikke klarer dette selv.

Hvis du ikke har penger til å betale for det midlertidige botilbudet, kan du søke om økonomisk stønad.

For mer informasjon, gå inn på NAV.no.

Opp & Jobb – i samarbeid med NAV, GREP og spesialisthelsetjenesten

Tilbudet er primært til unge voksne som på grunn av rusmiddelbruk ikke kan delta i ordinære arbeidstiltak under NAV. Tidsrammen for varigheten på aktivitetstilbudet vurderes individuelt.

Hovedmål for oppfølgingen er varig rusfrihet og inkludering i ordinært arbeidsliv. Oppfølging fra rusteamet er et krav.

Deltakerne starter i «Opp-gruppen», som er en arbeidsforberedende fase. Hovedfokus er å mestre rusfrihet, daglig oppmøte, fysisk aktivitet og tilrettelagte oppgaver i egne lokaler.

Deltakeren avanserer til «Jobb-fokus» når vedkommende vurderes som klar for ekstern arbeidstrening, og det gis individuell oppfølging.

Deltakelse vil potensielt gi en mer strukturert hverdag, arbeidserfaringer og mestringsopplevelser, økt fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Deltakerne forventes å oppleve økt motivasjon, selvstendighet, selvinnsikt og meningsfullhet.

Søk om tjenesten ved henvendelse til NAV Skien eller rusteamet.

Miljøpatruljen

Tilrettelagt arbeidstilbud for rusavhengige i Skien kommune.

Tiltaket har 12 plasser. Søknad og vedtak er ikke nødvendig. Det daglige arbeidet tildeles etter prinsippet om «førstemann-til-mølla».

Miljøpatruljen holder bl.a. gatene i Skien by og strender i omegn rene. Private aktører kan henvende seg for oppdrag. Herkules kjøpesenter og Odds Ballklubb har benyttet seg av dette tilbudet.

Deltakerne mottar kr. 200,- for én dags arbeid. Arbeidstid er kl. 08.00-14.00 med oppmøte i Kverndalen. Arbeidstakerne tilbys lunsj kl. 11.00.

Hovedmål for tiltaket er å skape verdighet via sysselsetting, bidra til å styrke sosialt liv og fellesskapsopplevelser, og øke motivasjonen for endring.

NAV-tiltak

Gjelder alle arbeidsledige med behov for bistand til å komme ut i arbeidslivet.

NAV-tiltak kan deles inn i fire hovedgrupper:

 • jobbsøkerkurs
 • kompetansehevende kurs
 • individuelle tiltak
 • arbeidstrening i skjerma sektor.

Mennesker med rusproblematikk henvises til det kommunale tiltaket «Opp & Jobb».

«Jobbmestrende oppfølging» er et tiltak innunder gruppen «Arbeidstrening i skjerma sektor», spesielt tilrettelagt for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

For mer informasjon, gå inn på NAV.no.

Inn på tunet

Tjenesten er et tilrettelagt tilbud til mennesker som mottar kommunal oppfølging grunnet rusproblematikk og/eller psykiske lidelser.

Tiltaket er en kombinasjon av dyreassistert terapi og arbeidstrening.

Hovedmål med tilbudet er økt mestringsfølelse og verdighetsopplevelse, bedre struktur i hverdagen samt redusksjon av depresjon og angstfølelser.

Søknadsskjema for utskrift (pdf).

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret,
tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Gatefotball – på lag med Odds Ballklubb

Dette er et nasjonalt og internasjonalt tiltak for rusavhengige. Vi ønsker at den som deltar, enten som spiller eller flaskebærer, ser seg selv som stolt ambassadør for Odds Ballklubb.

Alle som har eller har hatt en aktiv rusavhengighet, kan spille på gatelaget. Det stilles ingen krav om å være folkeregistrert i Skien kommune eller motta kommunale tjenester for å delta. Kravet er at når det spilles fotball, er man ikke ruspåvirket.

Vi vet at fysisk aktivitet og opplevelse av tilhørighet og lagånd gir mye livsglede og overskudd!

Treningstider: Mandag og torsdag kl. 09.00-13.00

Treningen er på Skagerak arena og starter med en god frokost fra kl. 09.00, og sosialt samvær fram til vi trener kl. 11.00-12.30.

Terminliste

Kontaktpersoner

Aktivitetsgruppa

Aktivitetsgruppa benyttes som metode i både rusmestring og boveiledning, og vurderes for den enkelte ut fra behov/bestilling.

Tjenesten er tilrettelagt for mennesker med rus- og/eller psykiske helseutfordringer som ønsker et organisert treningstilbud innenfor en trygg ramme.

Variert fysisk aktivitet hver ukedag, stort sett lokalisert i Fritidsparken, f.eks. styrketrening, kondisjon og yoga.

Regelmessig fysisk aktivitet gir økt velvære og livskvalitet, og har dokumenterte effekter på fysisk og psykisk helse og sosialt liv.

Ansatte har kompetanse på rus og psykisk helsearbeid.

Deltagelse her gis som et tidsavgrenset tilbud med mål om egentrening, bruk av eksisterende tilrettelagte varige tilbud eller bruk av ordinære tilbud i kommunen.

Dagsenteret – Skien diakonale senter

Dagsenteret er et sosialt treffsted og fellesskap for mennesker over 18 år med rusavhengighet. Det stilles ikke krav til rusfrihet eller henvisning for å benytte seg av tilbudet.

Her tilbys to gratis måltider pr. dag og utlevering av matposer. Personalet tilbyr oppfølging, omsorg og samtaler, og bistår brukere i samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.

Senteret arrangerer turer, aktiviteter og kulturkvelder. Brukere ved senteret kan delta i selvhjelpsgruppen «Reskom», og i teater, sang og musikk med bl.a. oppsetning på Teater Ibsen og Ælvespeilet.

Hovedmålet med tilbudet er å tilrettelegge for sosial og kulturell aktivitet, motivere til rusfrihet og bidra til økt livskvalitet.

Åpningstider
Dagsenteret er åpent alle dager unntatt lørdag.
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 12.00-22.00.
Onsdag og fredag kl. 12.00-16.00.
Søndag kl. 12.00-15.00.

For mer informasjon, se senterets Facebook-side.

Moflatakjelleren

finner du i Moflateveien 1.
Tlf. dagtid: 481 44 919

Åpningstider:
Tirsdager og fredager kl. 10.00-14.30.

Her tilbys sosialt samvær i hyggelige lokaler og aktivitetstilbud, og det selges rimelig mat og drikke. Tilbudet er åpent for alle og det er fokus på brukermedvirkning.

Hermans Hus

Hermans Hus er et tilbud til deg som har psykiske utfordringer og har behov for tilrettelagte aktiviteter. Vi tilbyr et trivelig miljø med sosialt samvær, spill, matlaging, brukerstyrt kafe, trening, turopplevelser og kreaktive aktiviteter.

Aktivitetshuset Hermans Hus finner du i Hermann Baggers gate 4A (tidligere Villa Aktiv).
Tlf.: 948 74 043

Åpningstider:
For deg i alderen 18-40 år: tirsdag, onsdag og fredag kl. 09.00-15.00
For deg over 40 år: mandag og torsdag kl 09.00-15.00.
Vi har også aktiviteter på kveldstid for deg mellom 18 og 30 år. Kontakt personalet for mer informasjon.

Vi vektlegger trivsel, mestring og motivasjon til veien videre.

De ansatte har relevant utdanning og arbeidserfaring.

Bydelshusene

Bydelshusene på Lie, Menstad og Gråtenmoen er sosiale treffsteder med kafeteria som er åpen for alle. Det tilbys et bredt utvalg av kurs, aktiviteter og underholdning.

Åpningstider, kontaktinfo og ytterligere info om tilbudene ved bydelshusene.

Tilrettelagt fritid (tidl. støttekontakt)

Tjenesten tilbys innbyggere som helt eller delvis er avhengig av bistand for å delta på ulike kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbudet gis enten individuelt eller i grupper, og ofte i et nært samarbeid med frivillige organisasjoner og idrettslag. Man betaler selv for aktiviteten, men tjenesten er gratis.

Hovedmål med tjenesten er økt livskvalitet ved å bidra til å styrke nettverk og sosialt liv, og å motvirke isolasjon og ensomhet.

For mer informasjon, se Fritidskontakt.

Søk om fritidskontakt

Søknadsskjema for utskrift (pdf)

Du kan også få søknadsskjemaet ved henvendelse til Tjenestekontoret,
tlf. 35 58 18 70, eller Servicesenteret.

Nettverksguider, Røde kors

Nettverksarbeidet til Røde Kors er et tilbud til mennesker som trenger støtte for å komme inn i et miljø eller i gang med en aktivitet.

Hovedmål er å gjøre det enklere å delta i aktiviteter og på sosiale arenaer i regi av Røde Kors. Nettverksguidenes rolle er primært å være en trygg kontaktperson.

For mer informasjon, se Røde Kors Skien

"Askepottene"               

Nettverks- og rehabiliteringsgruppe for kvinner med rusproblematikk og rusfrie ambisjoner.

"Askepottene" tilbyr rusfrie aktiviteter og tilrettelegger for nettverksbygging.

Vi har fokus på brukerstyring og å yte hjelp til selvhjelp.

"Askepottene" møtes første mandag i måneden.

Interesserte søker direkte til sin ruskonsulent.

Jentegruppa

Jentegruppa er en sosial treningsgruppe for jenter i alderen 18-35 år med psykiske utfordringer og evt. rusavhengighet.

Jentene introduseres for aktiviteter og nye situasjoner, der de utfordres på sosialt samspill og å hevde seg selv. Hovedmål er økt selvtillit, selvfølelse og selvinnsikt, og å styrke sosialt liv og fungering.

Jentegruppa møtes en kveld annenhver uke sammen med 2 veiledere fra enheten som har en tilretteleggende funksjon. Vi har fokus på det friske! Ruspåvirkning er ikke tillatt.

Interesserte henvender seg til enheten.

Tilja oppfølgingssenter– kirkens sosialtjeneste

Tilja oppfølgingssenter tilbyr individuell oppfølging av mennesker med rusproblematikk og/eller kriminell bakgrunn.

Senteret har dagaktiviteter på eget motorverksted og innen kunst og håndverk. Her gis også mulighet til arbeidsrettet aktivitet og utdanning i tømrerfaget samt musikkundervisning. Senteret arrangerer turer og har fokus på å hjelpe deltakerne med å skape seg et sunt, aktivt og sosialt liv.

Hovedmål er å motivere til den enkeltes utvikling og endring, forebygge tilbakefall og føre mennesker tilbake til samfunnet.

Ruspåvirkning tillates ikke av hensyn til at alle deltakere skal kunne trives og mestre å være i miljøet.

Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Telemark

Lærings- og mestringssenteret tilbyr kurs for mestring av smerter. Se også link for andre kurstilbud.

Deltakelse krever henvisning fra fastlege. Det påkommer egenandel. Pårørende kan være med og deltar gratis.

Kursene kombinerer undervisning, dialog og erfaringsutveksling.

På rett kjøl – i samarbeid med politiet

«På rett kjøl» er et samarbeidsprosjekt der målsettingen er å hindre utvikling av en videre ruskarriere hos førstegangs lovbrytere. Ungdom og unge voksne tilbys personlig oppfølging og en ruskontrakt.

Ruskontrakt kan gis ved førstegangs pågripelse for narkotikabruk. Kontrakten medfører påtaleunnlatelse, på det vilkår at ungdommen

 • ikke begår nye straffbare forhold de neste 2 år
 • er rusfri i en avtaleperiode (urinprøvetaking)
 • deltar i samtale og veiledning sammen med foresatte

Avtaleinngåelsen skjer mellom ungdommen, dens foresatte og politiet. Skien kommune følger opp avtalen.

Brudd på kontrakten medfører at saken går tilbake til politiets ordinære straffeutforming.

Urinprøver tas ved enhet for rus og psykisk helsearbeid, fortrinnsvis mandager og torsdager.

Brukere- og pårørendetilbud

Recoveryportalen - Grenland


Recoveryportalen - Grenland sitt formål er å gjøre informasjon fra - og om bruker- og pårørendeorganisasjoner, selvhjelpsgrupper og frivillige organisasjoner som retter hele eller deler av sitt arbeid mot rusavhengige og pårørende, tilgjengelig for flere.

Vi publiserer også informasjon fra andre aktører som kan tenkes å være av interesse for målgruppen.

Er du bosatt i Grenland og definerer du deg som enten bruker, pårørende eller ansatt i tjenestene så finner du oversikt over tilbudene i regionen hos oss.

Ta gjerne kontakt dersom det er tilbud som bør legges inn i oversikten.

https://www.facebook.com/Recoveryportalen

For brukere

 

Ressursgruppa (brukerråd)

Ressursgruppa er et brukerråd bestående av klienter som mottar tjenester fra enhet for rus og psykisk helsearbeid.

Ressursgruppa setter saker på dagsorden og gir tilbakemeldinger på arbeidet som utføres ved enheten. Gruppa drøfter det overordna arbeidet og skal ikke diskutere enkeltsaker.

Eksempler på saker der ressursgruppa har hatt direkte påvirkning, er kommunal rusplan, utforming av brukerundersøkelse og planlegging av enhetens ettervernstilbud.

Det er lagt opp til minimum 4 møter i året. Møtene foregår i  lokalene til rus- og boveilederteam. Det serveres lunsj.

Interesserte tar kontakt med sin veileder ved enheten.

A-larm

Tjenesten er et gratis veilednings- og oppfølgingstilbud til mennesker med rusproblematikk og deres pårørende.

Organisasjonens arbeid baserer seg på "hjelp til selvhjelp". Her tilbys individuelle samtaler og gruppesamtaler sammen med likemenn. Det gis hjelp til å bygge et rusfritt nettverk  Deltakere skal ikke møte ruspåvirket.

For mer informasjon, se a-larm.no/telemark.

Anonyme narkomane (NA)

Folk som ønsker å bli rusfrie trenger ikke å kjempe med sitt rusproblem alene.

Anonyme Narkomane har selvorganiserte selvhjelpsgrupper der rusavhengige i tilfriskning møtes jevnlig for å hjelpe hverandre til å holde seg rusfrie. 

For mer informasjon, se nanorge.org

Anonyme alkoholikere (AA)

Anonyme Alkoholikere består av mennesker som tror på å dele erfaringer, styrke og håp med andre, og at egne problemer som løses i et fellesskap hjelper andre å friskne til.

Alle som har alkoholproblemer, også kombinert med andre rusproblemer, er velkomne til å delta.

For mer informasjon, se anonymealkoholikere.no

Selvhjelp Norge

Alle erfarer livsproblemer. Å delta i en selvhjelpsgruppe kan være nyttig for bearbeiding og selvutvikling. Her deltar alle på likeverdig grunnlag uavhengig av erfaring eller problem.

Selvhjelp Norge formidler muligheter og kunnskap om etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Det er gratis.

For mer informasjon, se selvhjelp.no

Brukerorganisasjonen R.O.T (Recovery og Tilfriskning) sine tilbud er gratis og man trenger ingen henvisning. Tjenesten gis til rusavhengige og deres pårørende ved hjelp av selvhjelpsprisnsippet og fellesskap. Vi tilbyr selvhjelpsgrupper hvor vi jobber med temaer som gir en egen styrke og som utfordrer, samt andre aktiviteter som fremmer recovery og tilfriskning. 

Lever du med noen avhengigheter? Er du pårørende? Jobber du i Fagfeltet? Studerer du helsefag? Er du politisk aktiv? Da er du hjertelig velkommen!

https://www.rot-no.net/For pårørende

Samarbeid med enheten

Pårørende har lovfestet rett til å

 • motta informasjon når klienten har samtykket til å oppheve taushetsplikten eller når forholdene aktualiserer det
 • få tilbakemelding ved gitt bekymringsmelding
 • medvirke sammen med klienter som ikke har samtykkekompetanse
 • uttale seg om klientens ønske der vedkommende regnes som ute av stand til å ivareta sin egen helse, og skal underrettes om vedtak når det er truffet

(Ref. Pasient- og brukerrettighetsloven).

Personalet bistår gjerne med å informere om tilbud og tiltak i kommunen tilrettelagt for pårørende.

Lærings- og mestringssenteret, Sykehuset Telemark

Lærings- og mestringssenteret holder kurs for pårørende til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusavhengighet.

Kursene har som mål å hjelpe pårørende å mestre stress, forebygge og redusere sykdom, hindre sykemelding og  gi økt livskvalitet og bedre helse.

Kursene er gratis og interesserte kontakter sykehuset.

Møteplass, pårørendeguide og behandling, Borgestadklinikken

Møteplass samles mennesker over 18 år som er pårørende til rusavhengige for erfaringsutveksling med andre i lignende situasjon og dialog med fagpersoner. Fire temabaserte samlinger pr. halvår. Tilbudet er gratis.

Pårørendeguide er et tilbud til pårørende der det gis støtte og veiledning fra en likemann i en 6-ukersperiode med forlengelse ved behov.

Borgestadklinikken tilbyr også behandling til mennesker som opplever å være i en vanskelig livssituasjon som pårørende.

Interesserte kontakter resepsjonen: Tlf. 35 90 47 00.

For mer informasjon, se borgestadklinikken.no.

NKS veiledningssenter for pårørende

Tjenesten er et gratis veiledningstilbud for pårørende til mennesker med rusavhengighet.

Senteret tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler, grupper, temakvelder og foredrag.

Det kan være både krevende og belastende å være pårørende. Veiledningssenterets mål er å bidra til at pårørende kan få en bedre hverdag.

For mer informasjon, se sanitetskvinnene.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Telemark (LPP)

Tjenesten er et tilbud for pårørende til mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusproblematikk.

LPP har temamøter, likemannssamtaler og selvhjelpsgrupper, og yter individuell veiledning.

Hovedmål er å gi støtte til pårørende som har behov for å dele erfaringer med kompetente likemenn, og å gi kunnskap som kan bidra til å styrke menneskers opplevelse av mestring i rollen som pårørende.

Kontor og møtelokaler i Citybygget, Torggt 10, Skien.  

For mer informasjon, se lpp.no/telemark

Al-Anon

Al-Anon familiegrupper er et verdensomspennende fellesskap med ett eneste formål: Å hjelpe alkoholikerens familie. Al-Anon fellesskapet består av uavhengige, selvstyrte og selvhjulpne grupper.

Al-Anon ønsker å bidra til å skape håp og livslyst hos mennesker som er berørt av en venns eller et familiemedlems alkoholisme/avhengighet, og pårørende kan delta uavhengig av om alkoholikeren fremdeles drikker eller ikke.

For mer informasjon, se al-anon.org

Barn av rusmisbrukere

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn i alle aldre som har opplevd eller opplever belastning på grunn av foreldres rusbruk.

Voksne barn av rusavhengige kan engasjere seg i nettverket eller henvende seg lokalt for likemannssamtaler.

For mer informasjon, se barweb.no

Livskrisehjelpen

Lavterskel samtaletilbud for innbyggere i Skien som opplever seg berørt etter selvmord. Samtalene blir individuelt tilpasset og er primært ment det første året etter dødsfallet.

For mer informasjon, se Livskrisehjelpen

Det nytter

"Det nytter" er den første kristne bruker og pårørendeorganisasjonen på rusfeltet, og er en avdeling under Stiftelsen KRAFT; en landsomfatende paraplyorganisasjon for kristne virksomheter innenfor rus og psykisk helse.

Vi har gruppesamling for pårørende til rusavhengide annenhver torsdag (oddetalluker) kl. 19.00 - 20.30, i Frelsesarmeens lokaler, i Skien.

Vi deler om hvordan vi har det - med fokus på hvordan vi selv har det og kan få det bedre, på tross av utfordninger hos noen vi er glad i .

http://detnytter.no

 

Hjelpetelefoner/chat

Hjelpetelefonen 116 123 – Mental helse

Hjelpetelefonen er en gratis og døgnåpen telefontjeneste for alle som trenger noen å prate med. Veilederne kan informere om relevante hjelpe- og aktivitetstilbud.

Telefontjenesten tilbyr gruppesamtaletilbudet «Samtalerom» for de som ønsker å snakke med mennesker i lignende livssituasjon.

Dette er et europeisk hjelpetelefonnummer og du kommer til hjelpetjenesten i det landet du befinner deg. Hvis du er i utlandet og ønsker å snakke med den norske Hjelpetelefonen, taster du først 0047 91. Mobiltakst i henhold til telefonleverandørs pris.

For mer informasjon, se mentalhelse.no//hjelpetelefonen

Sidetmedord.no – Mental helse

Sidetmedord.no er en gratis tjeneste for de som foretrekker å skrive med veilederne.

Nettsiden tilbyr også chat i åpne fora eller privat via vennetjenesten.

Arbeidslivstelefonen 225 66 700 – Mental helse

Arbeidslivstelefonen er et tilbud for alle som har spørsmål i forhold til arbeidslivet eller vanskelige situasjoner på jobb.

Arbeidslivstelefonen ønsker å bidra til problemløsning og mestring, jobbglede og god helse. Tjenesten har to fast ansatte rådgivere.  

Det er mulig å sende epost eller chatte med rådgiverne via nettsiden arbeidslivstelefonen.no, hvis man ikke ønsker å ringe.

Kameratstøtte.no – Mental helse

Kameratstøtte.no er et gratis lavterskeltilbud for soldater, veteraner og deres familier. Målet er å forebygge psykiske helseplager blant denne målgruppen. Nettsiden tilbyr også forum og vennetjeneste.

Kirkens SOS 22 40 00 40

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste på telefon og internett for alle som har behov for å prate med noen. I tillegg tilbys SOS-chat, en skriftlig form for dialog som foregår her og nå.

Kirkens SOS har rutiner for å varsle AMK ved akutt selvmordsfare dersom innringer eller innskriver oppgir nødvendig informasjon.

Rustelefonen 08588

Rustelefonen er en landsdekkende veilednings- og opplysningstjeneste om rusmiddelproblematikk. Veilederne gir informasjon om rusmidler og lokale hjelpetiltak.

Tjenesten er for brukere, pårørende og profesjonelle.

Nettsiden har også en chatte-tjeneste.

Rustelefonen tilbyr appen «Drikkevett», hvor brukere kan planlegge alkoholforbruket og regne ut estimert promille for å få større kontroll over eget alkoholinntak.

Rustelefonen tilbyr appen «HAP» for den som ønsker å slutte med eller redusere bruk av cannabis/hasj. Her kan brukere føre triggerdagbok, og det gis informasjon om skadevirkninger og tips for håndtering av russug. Appen er primært ment som et tillegg til et hasjavvenningskurs, men kan også brukes alene. 

Mannstelefonen 22 34 09 60/ - 50

Mannstelefonen er et tilbud til menn som strever psykisk, f.eks. pga. samlivsproblemer, ensomhet, aggresjon, konflikter eller annet, og som trenger noen som lytter og hjelper til med å sette utfordringene i et nytt perspektiv.

Mannstelefonen er tilknyttet «Reform – ressurssenter for menn» i Oslo.

Dopingkontakten 800 50 200

Dopingkontakten besvarer spørsmål om doping. Brukere eller pårørende kan motta informasjon om bivirkninger og behandling.

Hjelpelinjen for spilleavhengige 800 80 040

Dersom du tror du er spilleavhengig, bør du søke hjelp tidlig slik at spillingen ikke får konsekvenser og går utover nære relasjoner, jobb og utdanning.

Hovedmål for Hjelpelinjen er å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp og samle informasjon om avhengighet.

Landsforbundet Mot stoffmisbruk 800 40 567

Støttetelefon for pårørende av rusmisbrukere.

For mer informasjon, se motstoff.no

Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 22 49 19 22

Rådgivningstelefon for pårørende av psykisk syke.

For mer informasjon, se lpp.no

Barnevernvakten 90 05 33 04

Akuttberedskap utenfor barnevernets kontortid.

Åpent: Alle dager fra kl.15:30-08:00

For mer informasjon, se barnevernvakten.no

Alarmtelefonen for barn og unge 116 111

Alarmtelefonen er en offentlig beredskapstelefon som er tilknyttet barnevernet.

Åpningstid: Alarmtelefonen er døgnåpen.

For mer informasjon, se 116111.no

Ungdomstelefonen 400 00 777

Ungdomstelefonen er en gratis telefon- og chattetjeneste for unge som trenger noen å snakke med om seksualitet, kjønn, identitet, legning og forelskelse. Her besvares også henvendelser fra familie, venner og det offentlige hjelpeapparatet.

For mer informasjon, se ungdomstelefonen.no

Korspåhalsen 800 333 21

Korspåhalsen er et tilbud fra Røde Kors til barn og unge under 18 år som trenger en voksen å prate med.

For mer informasjon, se korspahalsen.no

Youchat

Youchat er en rådgivningstjeneste drevet av Helseutvalget for unge som ønsker å snakke med noen om å være tiltrukket av en med samme kjønn. 

For mer informasjon, se helseutvalget.no/youchat

BARsnakk

BAR er en bruker- og interesseorganisasjon for barn av rusmisbrukere som opplever belastninger på grunn av foreldres rusmisbruk.

Chattetjenesten er et tilbud til barn av rusmisbrukere i alle aldre.

For mer informasjon, se barsnakk.no

Organisasjonen voksne for barn

Voksne for Barn har fagpersoner som veileder og gir råd til voksne som er bekymret for barn eller unge.

For mer informasjon, se vfb.no

Publisert: 20.10.2016 10:22
Sist endret: 15.08.2019 11:53
Holtbygget

Besøksadresse:

Kverndalsgate 10
3717 Skien

Kontaktperson: Medisinutlevering

Telefon: 35 58 10 29