Fått varsel om planarbeide?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Når kan du påvirke?

En reguleringsplan kan bety mye for deg, enten du er grunneier, har festeavtale eller er nabo. Det er derfor viktig at du setter deg inn i planen, at du finner ut hva den har å si for deg og at det du mener om planen blir kjent så tidlig som mulig. Dette må gjøres for at du skal ha mulighet til å påvirke hvordan området kommer til å bli. En plan blir til i en prosess som er fastlagt i plan- og bygningsloven. Du kan alltid kontakte både den som fremmer planforslaget og kommunens saksbehandler for å få svar på dine spørsmål underveis i arbeidet. Du kan i tillegg komme med dine innspill på to formelle tidspunkt i prosessen som vist nedenfor.

 

Som det går fram over er første anledning til å komme med synspunkter når planarbeidet blir varslet igangsatt, ved forhåndsvarslingen. På dette tidspunktet foreligger det ikke noe planforslag, men ved varslingen skal det gå fram hvilket areal som sannsynligvis blir berørt og hva som er bagrunnen for at reguleringsarbeidet igangsettes. Selv om du ikke har et konkret planforslag å ta stilling til er det viktig at du allerede på dette tidspunktet formidler hva du mener eller komme med opplysninger som kan få konsekvenser for hvordan planen blir utformet.

I varslingsteksten vil det også gå fram kontaktinformasjon til forslagsstiller samt frist for å komme med uttalelse.

Neste gang du inviteres til å komme med synspunkter er etter at planen er 1. gangsbehandlet i HOTS (hovedutvalg for teknisk sektor). Hvis planen legges ut på høring er det å oppfatte som at kommunen ønsker å godkjenne planen slik den nå foreligger - utfra de opplysninger som foreligger på dette tidspunktet. Det kan imidlertid komme inn synspunkter i høringsperioden som kommunen mener er rimelig blir tatt hensyn til slik at plankart og/eller bestemmelser endres noe.

Etter at planen er godkjent av bystyret vil alle som er part i saken eller av annen grunn har rettslig klageinteresse kunne påklage bystyrevedtaket innen 3 uker etter at vedtaket annonseres. Klagen skal først behandles av kommunen og hvis ikke klagen blir tatt til følge går saken videre til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Vurderer du å påklage et bystyrevedtak anbefales det at det tas kontakt med kommunens saksbehandler.

Publisert: 25.10.2016 23:48
Sist endret: 28.02.2017 20:39