Kommunale foretak

26.01.2016 Kristine Mellefoss

Skien kommune organiserer deler av sin tjenesteproduksjon som egne kommunale foretak.

Kommunale foretak
Et kommunalt foretak er en styringsform med forretningsmessig fokus innenfor kommunen som juridisk enhet. Styret er selskapets øverste organ og rapporterer til Skien kommune  ved bystyret. Bystyret vedtar budsjett og økonomiplan.

Rådmannen har ingen direkte instruksjonsmyndighet overfor kommunale foretak, men ved dissens mellom foretakets styre og rådmannen, utsettes ikrafttredelse av vedtak til sak er behandlet i bystyret.

Kommunale foretak (KF) er regulert i kommunelovens kapittel 11. Reglene om kommunale foretak er utformet med sikte på å være et tilbud om organisering av kommunens forretningsmessige virksomhet, men hvor det likevel er ønskelig å knytte virksomheten tett opp til de sentrale kommunale organene.

Interkommunalt samarbeid og foretak
Både innen offentlig sektor, næringsliv og handel er det et utstrakt samarbeid mellom kommunene i Grenland. Noen samarbeidsorganer er selvstendige enheter, andre er ulike prosjekter som opprettes for å være en felles drivkraft med felles målsetting.

Skien kommune er med i en rekke samarbeidsorganer og -prosjekter i Grenland, både som administrasjonssete, prosjekteiere og som prosjektdeltakere.

Interkommunale selskap er egne rettssubjekt som rettslig og økonomisk er skilt fra deltakerkommunene. Kommunens innflytelse og styring av selskapet skjer kun via kommunalt valgte representanter i representantskap.


Del |