Tjenester fra a-å

11.12.2015


a
Adopsjon av barn
Adresser (Adressenavn - adressenummer)
Advokatvakten
Aksellastrestriksjoner på kommunale veger
Anskaffelse / Innkjøp
Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
Arbeidsvarsling på kommunal veg
Arrangementer - utendørs
Asfaltering kommunale veger
Avfall, deponering, søppel
Avlastning for foreldre til barn og unge med nedsatt funksjonsevne
Avlastning for pårørende
Avlingssvikt-klimabetingede tap
Avløp - driftsforstyrrelse
Avtalegiro

b
Bakkeplanering av jordbruksarealer
Barnehage - oppsigelse
Barnehageplass
Barneverntjenesten - Melding
Beboerparkering Snipetorp/Bratsberggata
Beredskapsteam mot mobbing
Betalingsavtale for skattekrav
Biblioteket i Skien
Bo- og driveplikt
Boder, uthus og lignende
Bokollektiv for personer med demens
Boligsoneparkering
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til prosjektering
Bostøtte
Boveileder
Brenning av avfall
Bruksendring
Brøyting på veger og gang- sykkelveger
Byflagg/bannere i Skien sentrum
Bygarasjen - parkering
Byggeskikkpriser
Byggesøknad i ett trinn
Byggesøknad i flere trinn
Bytavler - booking
Byttetelt på Rødmyr og i Bjorstaddalen
Bålbrennning i skog og annen utmark
Båndtvang

d
Dagavdeling for personer med demens
Dagavdelingen i Skien kommune
Dagtilbud til mennesker med psykiske lidelser
Dans- Skien kulturskole
Deling av grunneiendom
Den kulturelle skolesekken i Skien
Detaljplan
Digitale kartdata
Dispensasjon i byggesaker
Driftsbygning i landbruket
Drikkekartong
Døde dyr -levering

e
EE-avfall(Elektrisk og elektronisk avfall)
eFaktura
Eiendomsskatt
Ekstrasekker - salg
Elbil og hydrogendrevet bil
Elbiler - ladestasjoner
Enebolig og fritidsbolig
Ergo - og fysioterapi
Ergo- og fysioterapitilbud for barn og unge
Ergo- og fysioterapitilbud til voksne hjemmeboende og i institusjon
Erstatning for svikt i honningproduksjon
Erstatning for vinterskade på eng
Etablererprøven i serveringsloven
Etablering av egen bedrift
Eternitt/asbestholdig avfall

f
Fakstjeneste
Farlig avfall
Fasadeendring
Fastlegeordningen
Fastleger i Skien - oversikt
Fastmerker
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse for bever
Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
Festeavtaler på eldre hytter
Festetomter, innløsning
Fettutskiller
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Fiskekort for Skien
Fjerning av hensatte kjøretøy
Flaggdager offisielle
Flexiruter i Skien
Floghavre
Forebygging av legionella
Foreldremekling
Forhåndskonferanse
Forhåndsligning
Forskuddstrekk
Fri rettshjelp
Friområder
Frisklivssentralen
Friskverngrupper
Fritidskontakt /støttekontakt
Fritidstilbud til ungdom i sommer
Frivillighetsregister og Grasrotandel
Fyrverkeri - oppbevaring og salg
Fyrverkeri - oppsending/bruk
Fysioterapi - Privat praksis - Skien kommune
Fødselssamtaler

g
Garasje
Gatelys langs kommunale veger
Gatesalg - juletrær
Gatesalg i sentrum 17. mai
Gaveartikler
Gavekort
Gjeldsrådgivning
Gjerde og levegg
Gjestebrygger i Skien
Gjødslingsplan
Glass- og metallemballasje
Gravetillatelse - Fylkesveg/riksveg
Gravetillatelse - Kommunal veg
Gravetillatelse - Privat grunn
Gravide i Telemark - Rådgivningkontoret Amathea
Grensejustering
Grevling i hagen
Grovavfallsrute
Gruppetrening
Gårdskart

h
Hageavfall
Heis - Løfteinnretning
Helsestasjon for sped- og småbarn 0-5 år
Helsestjeneste for ungdom
Helsesøstertjeneste til ungdom mellom 18 og 23 år med spesielle behov
Helsetjeneste til barn, ungdom og gravide.
Helsetjeneste til flyktninger
Hjelp med lese- og skrivevansker
Hjelp med matematikkvansker
Hjelpemidler
Hjemmehjelp - Praktisk bistand og opplæring
Hjemmekompostering
Hjemmesykepleie / Helsehjelp i hjemmet
Husdyrgjødsel
Husholdningsvarer i bokollektivene
Hørselskontakt

i
Ideell/allmennyttig organisasjon som arbeidsgiver
Idrettskolen
Individuell plan
Infoland
Informasjon vann/avløp i byggesaker
Inn på tunet
Innbyggerinitiativ
Innkreving kommunale krav
Introduksjonsprogram for flyktninger
Introkortet for flyktninger
Investeringsstøtte til tiltak i beiteområde

k
Kart og flybilder
KID for innbetaling av skatt og avgift
Kiosker og boder i Skien sentrum
Kjelleroversvømmelser
Kjøreseddel
Klarlegging av eksisterende grense
Kloakklukt i hus
Kloakkslam/ Biomasse
Kommunal leiebolig
Kommunale avgifter - fakturaspørsmål
Konfliktrådet i Telemark
Konsesjon - landbrukseiendom
Koordinerende enhet
Kopieringstjeneste
Korttidsopphold sykehjem
Kosthold i institusjoner
Kreftomsorg - kreftkoordinator
Krisesenteret i Telemark
Kriseteamet i Skien
Kultur- og fritidstilbud for barn
Kultur- og fritidstilbud for ungdom
Kultur- og idrettstipend
Kulturpris
Kulturskolens undervisningstilbud
Kulturtilbud for barn med særskilte behov
Kulturtilbud for småbarn, Skien kulturskole
Kunnskapsprøve om alkoholloven
Kunstner - og arbeidsstipend
Kurs fra PP-tjenesten
Kårbolig

l
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei
Langtidsopphold sykehjem
Lavterskel helsetilbud til rusavhengige
Ledningskart
Ledsagerbevis
Legater - Skien legatfond til sosiale formål
Legater - Skien skolelegat
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legetjenester
Legevakten
Leie av kommunale arealer
Leksehjelp enslige mindreårige
Levering av kolonialvarer
Levering av middag
Lindrende enhet
Logoped
Lotteri
Læringsmiljøarbeid i grunnskolen

m
Matrikkelen
MATS arbeids - og dagaktivitetssenter
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Miljørettet helsevern i Grenland
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk, Skien kulturskole
Måker - måkeunger i byen
Måltider i dagavdeling

n
Non-stop - tilrettelagt ungdomsgruppe
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Næringsarealer
Nærmiljøtiltak

o
Oljetanker - nedgravde
Olje-utskillere
Omsorgsbolig - kjøp av
Omsorgslønn
Omvisning i fødeavdelingen
Onsdagsklubben - tilrettelagt fritidstilbud
Oppmålingsforretning
Oppsetting av stillas på kommunale fortau
Oppstartsmøte for reguleringsplaner
Overnatting på skoler, barnehager eller forsamlingslokaler

p
Parkeringsgebyr - klage
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Pasientreiser
Pass
Permisjon fra opplæring i grunnskolen
Personlig forskuddsskatt
Persontransport
Piggtråd som gjerdingsmateriale
Pipe, skorstein og ildsted - melding og kontroll
Politiattest
Politiet - forvaltningsoppgaver
Politivedtekter for Skien kommune
Privat arbeidsgiver
Private VA-anlegg, forhåndskonferanse
Produksjonstilskudd i jordbruket
Pusur- tilrettelagt barnegruppe

r
Radon
Rehabilitering
Renovasjon - Informasjon om kildesortering
Renovasjonsgebyrer 2017
Reseksjonering
Restskatt personlige skattytere
Restskatt upersonlige skattytere (tidligere resterende skatt)
Rus -og kriminalitetsforebyggende tiltak
Ruskenaksjonen
Ruskonsulent
Rørleggermelding
Rådgivning/veiledning fra PP-tjenesten

s
Sakkyndig utredning fra PP-tjenesten
Salg av kommunale arealer
Salgsbevilling alkohol
Sammenslåing av eiendommer
Seksjonering av eiendom
Sekundærleilighet (hybel)
Senteret mot seksuelle overgrep
Separering av avløp
Serveringsbevilling
Skader på kommunal veg
Skatteattest
Skatteoppgjør
Skilt og reklame
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for enkel anledning
Skjenkebevilling for enkelt bestemt anledning
Skolebytte
Skolefritidsordningen i Skien
Skolehelsetjenesten
Skoleplass i Skien grunnskole
Skoleprosjektene
Skoleskyss - ordinær
Skoleskyss for elever ved friskole/privatskole
Skoleskyss ved delt omsorg
Skoleskyss ved midlertidig eller varig funksjonshemming
Skoleskyss ved særlig farlig skolevei
Skoletilbud til barn og ungdom på sykehus
Skolevegring
Slamtømming - fra separate avløpsanlegg etter vanlig tømmerute
Slamtømming - tømming på grunn av driftsproblem
Smittefarlig avfall
Soping av kommunale veger og gater
SPT s tilpassede opplæringstilbud
Startlån
Støttemur
Støy- og luftforurensing - kommunale veger
Svangerskap - tilbud om etterkontorll
Svangerskapsomsorg med jordmor
Svømmebasseng, brønn eller dam
Synskontakt
Systemrettet arbeid fra PP-tjenesten
Søknad om nedsettelse av skatt og avgift (med betalingstilbud)
Søknad om nedsettelse av skatt og avgift (pga skattyters forhold)

t
Teater - Skien kulturskole
Temakart og analyse
Terrasse, veranda, balkong
Tidligpensjon til jordbrukere
Tilbygg og påbygg
Tilrettelagte boliger
Tilskudd - aktivitetsmidler idrett
Tilskudd - eiendomsavgifter for frivillige lag og foreninger
Tilskudd - kontingentkassa
Tilskudd - kulturarrangementer
Tilskudd - kulturarrangører (ikke enkeltarrangementer)
Tilskudd - kulturprosjekter
Tilskudd - musikktiltak (Skien Musikkråd)
Tilskudd - statlige spillemidler - kommunale anleggsmiddler, idrett
Tilskudd - ungdomstiltak (Skien Ungdomsråd)
Tilskudd barne- og ungdomsorganisasjoner
Tilskudd til avløsning ved sykdom i landbruket
Tilskudd til barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn
Tilskudd til drift av innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn (IMDI-midler)
Tilskudd til organisasjonsdrevne grendehus
Tilskudd til organisert beitebruk/beite i utmark
Tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket
Tilskudd til skogkultur
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket SMIL
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Tilskudd til økologisk landbruk
Tiltak i barneverntjenesten
Tiltak mot vold i nære relasjoner
Tolketjenesten i Grenland
Tomter for bolig
Torgtillatelse
Transporttjeneste for funksjonshemmede
Trygghetsalarm
Trær på kommunalt areal